Publikacje oznaczone wartosc-marki

Rebranding otwiera szansę na ujęcie jego pozytywnych skutków w wycenie znaku towarowego

Na podstawie ostatniego orzecznictwa Sądu Unii Europejskiej oraz Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM można śmiało stwierdzić iż w przypadku procesu rebrandingu w przedsiębiorstwie nowo wypracowany znak towarowy musi wciąż sprawiać że usługa lub produkt oferowane klientom pod tym znakiem towarowym będą wciąż odróżniały się od innych usług lub produktów rodzajowo tożsamych. Wymóg wystarczającego odróżnienia nie dotyczy już usług lub produktów przedsiębiorstwa, które proces rebrandingu przeprowadza we własnej organizacji. W efekcie odnowienie prawa ochronnego lub zarejestrowanie nowego dla nowej wersji znaku towarowego umożliwia dokonanie wyceny znaku towarowego.

Podstawa powyższego jest zastąpienie nowym znakiem towarowym jego poprzednika (założenie dotyczy zaprzestania używania starego znaku towarowego w całości) który bądź już w całości się zamortyzował bądź też w wyniku zaprzestania jego wykorzystania należy odpisać jego pozostałą wartość księgową tytułem trwałej utraty warty wartości.

Wycena znaku towarowego podyktowana rebrandingiem musi uwzględniać wszystkie czynniki dotyczące potencjału rozwojowego nowego znaku jak również fundament jakim jest lojalność rynku odbiorców i rozpoznawalność starego znaku towarowego – to wymaga eksperckiego podejścia już na etapie opracowania nowego znaku który powinien przynajmniej częściowo nawiązywać do swego poprzednika. Rebranding z założenia jest działaniem zmierzającym do kreowania nowych wartości więc dlaczego nie miałoby to znaleźć odzwierciedlenia również w wycenie wartości znaku towarowego. Zarządzanie wartością marki wymaga, oprócz określenia masy przychodów ze sprzedaży generowanej właśnie dzięki marce, zaplanowania kosztów związanych utrzymaniem zdolności marki do bycia rozpoznawalną na rynku i przyciągania klientów w tym właśnie kosztów rebrandingu. Marki funkcjonują w świadomości uczestników rynku dzięki nakładom ponoszonym przez przedsiębiorstwa na kampanie reklamowe, marketing oraz public relations.

Znacząca większość opracowanych i wykorzystywanych modeli wyceny wartości marki oparta jest na ujęciu wartości dochodowej marki, w związku z czym wykorzystuje różne kategorie przepływów pieniężnych. We wszystkich tych przypadkach u podstaw kalkulacji przepływu pieniężnego do wyceny znajdują się przychody ze sprzedaży.W efekcie można zakładać iż efektem skutecznej kampanii rebrandingowej są kolejno wzrost popularności marki, wzrost wartości przychodów ze sprzedaży uzyskanych dzięki marce i w końcu wzrost wartości samej marki.

W okresie kilku ostatnich lat wyraźnie można zaobserwować dwie wyraźne tendencje na globalnym rynku marek gdyż poszczególne marki i segmenty gospodarki w różnorodny sposób zareagowały na okres dekoniunktury. Z jednej strony zauważyć można, że znaczna część marek posiada stabilną wartość bez względu na ogólnie panujące na rynku nastroje – zwłaszcza marki dóbr luksusowych. Drugi wyraźny trend dotyczy marek które potrafiły najdynamiczniej odbudować swoją pozycję i zaufanie klientów a w efekcie również swoją wartość w wyniku przemyślanych działań marketingowych w tym w znacznej części działań rebrandingowych.

2013.11.22 Sawyer_46Marceli Mierzwicki
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Czytaj dalej

Wartościowa marka to element przewagi konkurencyjnej

Z finansowego punktu widzenia marka stanowi istotny element aktywów przedsiębiorstwa (bez względu na fakt ujawnienia wartości marki w bilansie). Każda marka posiadająca wymierną wartość zwiększa wartość całego przedsiębiorstwa.

Jako składnik aktywów, marka może stanowić przedmiot sprzedaży i argument w negocjacjach, zabezpieczenie dla przyszłych zobowiązań, a także element zachęcający do współpracy z jednostką posiadającą markę. Każdy posiadacz marki wskaże na inny zasób korzyści płynących z faktu własności marki na wyłączność.

Zasadniczo wartość każdej marki tworzą usatysfakcjonowani klienci, a dokładniej rzecz ujmując korzyści w postaci dodatkowych środków pieniężnych jakie gotowi są zapłacić za usługę lub produkt oznaczony daną marką. Psychologia funkcjonowania rynku i decyzji konsumenckich przychodzi w tym miejscu z pomocą w zrozumieniu postaw jakie reprezentuje klient decydujący się na zakup danej usługi lub produktu. Marka stanowi jedno z kryteriów i motywacji zarazem. Prosta reguła która rządzi procesem podejmowania pewnych decyzji zakupowych sprowadza się do chęci posiadania czegoś kojarzącego się z prestiżem, wysoką jakością, niezawodnością i szeregiem innych pozytywnych cech nadających posiadaczowi danego dobra poczucia wyjątkowości. Większość z tych cech wypływa właśnie z faktu iż dany produkt bądź usługa sygnowane są konkretnym znakiem lub nazwą wywołującą te pozytywne skojarzenia.

Od strony biznesowej wartość marki kreuje każda jednostka pieniężna wydana na produkt markowy przez klienta, który świadomie powtórnie nabył dany produkt, wykazując tym samym przywiązanie do marki.

Oznaczenie sprzedawanych usług lub produktów marką powoduje iż klienci w znacznie mniejszym stopniu porównują ceny przy dokonywaniu wyboru usługi lub produktu. Posiadanie rozpoznawalnej marki uzasadnia inną (najczęściej wyższą) cenę rynkową dobra oznaczonego marką.

Bez względu na źródło pochodzenia swojej wartości marki stają się przedmiotem obrotu gospodarczego i jednym z kluczowych czynników sukcesu produktów a także całych przedsiębiorstw. Ostatecznie zastanawiające może być czy gospodarka globalna osiągnie punkt, w którym nie będzie już produktów bezmarkowych.

2013.11.22 Sawyer_46Marceli Mierzwicki
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Czytaj dalej

Za nami II edycja Rankingu Wartości Marek Wielkopolski

W dniu 12 grudnia 2013 roku odbyła się uroczysta Gala Finałowa II Edycji Rankingu Wartości Marek Wielkopolski podczas której ogłoszono wyniki tegorocznego rankingu.

Podobnie jak to miało miejsce w poprzedniej edycji wielkopolscy przedsiębiorcy mieli możliwość nadsyłania zgłoszeń marek do rankingu do 30 czerwca 2013 r. Projekt był skierowany wyłącznie do właścicieli marek rdzennie wielkopolskich, obecnych na rynku co najmniej od pięciu lat. Wymóg dodatkowy: marka przez poprzednie trzy lata przynosiła roczny przychód nie mniejszy niż 3 mln zł. W rankingu nie mogły uczestniczyć brandy spółek z udziałem skarbu państwa czy władz samorządowych. Łącznie z prawie 200 zgłoszeń do rankingu i analiz dopuszczonych zostało 90 marek.

W tym roku badania opinii społecznej oraz właściwa wycena wartości znaku towarowego były prowadzone w kategoriach B2B oraz B2C.

W kategorii B2C zwyciężyła marka Piotr i Paweł która z wynikiem 294,039 mln PLN wyprzedziła marki PROFI – Wielkopolska Wytwórnia Żywności (158,80 mln PLN), AGROBEX (116,41 mln PLN), INEA (96,03 mln PLN) oraz ubiegłorocznego laureata w tej kategorii ATANER (93,32 mln PLN).

W kategorii B2B laureatem została marka Trasko Invest z wartością 69,73 mln PLN. Kolejne czołowe lokaty zajęły marki PHUP Gniezno (54,99 mln PLN), FOGO Agregaty (40,84 mln PLN), LENA LIGHTING (39,91 mln PLN) oraz BUSINESS CONSULTING CENTER (39,28 mln PLN).

Ponadto marka Piotr i Paweł została uhonorowana tytułem Najbardziej Rozpoznawalnej Marki Wielkopolski 2013 w głosowaniu internautów.

SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z .o. jest partnerem merytorycznym Rankingu Wartości Marek Wielkopolski.

Czytaj dalej

Zarządzanie marką kluczem do sukcesu w niepewnych czasach

Od lat panuje powszechne przekonania, iż reklama jest dźwignią handlu. Jeśli idąc dalej tym tropem stwierdzimy iż przychody ze sprzedaży są najważniejszym źródłem wartości marki a nawet całego przedsiębiorstwa, to wniosek nie będzie przełomowym odkryciem ale kolejną prawdą biznesową, że odpowiedni sposób zarządzania promocją i marką jest jednym z kluczy sukcesu.

W okresie kiedy klient jest zmuszony z różnych względów (podwyżki cen towarów i usług, wzrost kosztów kredytów, wzrost obciążeń podatkowych) do poszukiwania źródeł oszczędności znaczenia nabierają przede wszystkim ceny oraz postrzeganie jakości i zadowolenia z poszczególnych towarów i usług. Zwłaszcza ten drugi element mający charakter marketingowy może decydować o tym że z pewnych produktów bądź usług oznaczonych konkretną marką do której klient jest przywiązany po prostu nie jest w stanie zrezygnować.

Najważniejszymi marketingowymi atrybutami marki są lojalność klientów, znajomość marki na rynku, postrzeganie jakości produktów lub usług powiązanych z marką. Wszystkie wymienione elementy na końcu przekładają się ostatecznie na atrybut finansowy jakim jest wartości danej marki.

Zasadniczo wartość każdej marki tworzą usatysfakcjonowani klienci, a dokładnie korzyści w postaci środków pieniężnych jakie gotowi są dodatkowo zapłacić za usługę lub produkt oznaczony określoną marką.
Umiejętne zarządzanie wartością marki stanowi we współczesnej gospodarce jeden z kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstw.

Zarządzanie wartością marki wymaga, oprócz określenia masy przychodów ze sprzedaży generowanej właśnie dzięki marce, efektywnego planowania kosztów związanych utrzymaniem zdolności marki do bycia rozpoznawalną na rynku i przyciągania klientów. Marki funkcjonują w świadomości uczestników rynku dzięki nakładom ponoszonym przez przedsiębiorstwa na kampanie reklamowe, marketing oraz public relations.

W efekcie wartość marki jest pochodną przychodów ze sprzedaży osiąganych dzięki niej oraz budżetowi kosztów przeznaczonemu na kampanie reklamowe a ponadto kampanie społeczne i dobroczynne, wspieranie kultury lub sportu i szereg innych działań mających na celu przy okazji codziennych czynności przypominanie klientowi o jego potrzebie którą zaspokoi najlepiej markowy produkt.
Koszty związane z funkcjonowaniem marki przekładają się w dwojaki sposób na jej wartość. Oczywiście z jednej strony pomniejszają wartości zyski jakie uzyskuje przedsiębiorca. Ważniejszy jest jednak drugi efekt w postaci inwestowania w promocję marki, która zapewnia wzrost wartości korzyści w kolejnych okresach.
Zdobyta dzięki marce przewaga konkurencyjna nie stanowi zjawiska permanentnego i może zostać utracona w efekcie działań konkurencji. Z funkcjonowaniem marki tym samym związane są uniwersalne kategorie ryzyka wywodzące się z powodzenia strategii marketingowych oraz kształtowania pozytywnego wizerunku marki na tle innych marek. Budowa marki wymaga wydatków związanych z jednej strony z badaniami rynku i rozwojem produktu markowego, z drugiej strony z ciągłym prowadzeniem kampanii reklamowych.

U podstaw zarządzania wartością marki znajduje się umiejętne planowanie finansowe które wymaga jednak przemyślanego modelu biznesowego wykorzystania marki w działalności.

Zagospodarowanie wartościowej marki oznaczać może bowiem dla przedsiębiorstwa szereg źródeł korzyści.
Oznaczenie sprzedawanych usług lub produktów marką powoduje iż klienci w znacznie mniejszym stopniu porównują ceny przy dokonywaniu wyboru usługi lub produktu. Posiadanie rozpoznawalnej marki uzasadnia inną (najczęściej wyższą) cenę rynkową dobra oznaczonego marką.

Z finansowego punktu widzenia marka stanowi istotny element aktywów przedsiębiorstwa i to bez względu na fakt ujawnienia wartości marki w bilansie. Przede wszystkim każda marka posiadająca wymierną wartość wpływa na wartość całego przedsiębiorstwa.

Sposobami wykorzystania w działalności marki o określonej wartości mogą być:

  1. Opłaty licencyjne (lub franszyzowe) możliwe do uzyskania od podmiotów zainteresowanych współużytkowaniem marki
  2. Transakcja sprzedaży i/lub argument w negocjacjach przy sprzedaży całego przedsiębiorstwa
  3. Wzrost zdolności kredytowej poprzez zabezpieczenie przyszłych zobowiązań wartością marki,
  4. Argument w negocjacjach z kontrahentami.

Każdy przedsiębiorca dysponujący na własność marką wskaże na inny zasób korzyści płynących z faktu posiadania marki na wyłączność.

Ten ostatni element choć w znacznym stopniu ograniczany przez kolejne nowelizacje przepisów podatkowych wciąż przy odpowiedniej organizacji i zarządzaniu wartością marki może stanowić źródło wymiernych korzyści.

2013.11.22 Sawyer_46Marceli Mierzwicki
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Czytaj dalej

Za nami I edycja Rankingu Wartości Marek Wielkopolski

W dniu 05 grudnia 2012 w hotelu IBB Andersia w Poznaniu miała miejsce Gala rozstrzygnięcia Rankingu Wartości Marek Wielkopolski. SAWYER jako twórca zastosowanej w Rankingu metodologii i DGA są partnerami merytorycznymi Rankingu.

Pierwsze edycja Rankingu oraz planowane kolejne edycje mają zadanie wspierać promocję rodzimych marek z Wielkopolski.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Wielkopolski Klub Kapitału wraz ze wsparciem partnerów merytorycznych Grupy Fresh, Grupy DGA i Instytutu Badań Społecznych. Do Rankingu ze 142 zgłoszonych marek zakwalifikowanych zostało 58, a konkurs został rozstrzygnięty w 3 kategoriach: B2B, B2C oraz Ranking Internautów. Dwie pierwsze kategorie zostały wyłonione na podstawie metodologii wyceny marki natomiast w trzeciej kategorii zwycięzców wyłoniło głosowanie internautów czyli ocena rozpoznawalności marki.

W kategorii B2B pierwsze miejsce zajęła spółka Ataner, marka dewelopera została wyceniona na 124,41 mln. Druga pod względem wartości była marka Agrobex(deweloper) i w kolejności Inea (telekomunikacja), Grześkowiak (producent surówek) i Trust (deweloper).

W kategorii B2C najcenniejszą marką została marka Utal, której wartość wyniosła 63,3 mln. Spółka będąca właścicielem marki zajmuje się produkcją tablic informacyjnych. Następne miejsca zajęły: BCC (doradztwo), Agromarket (producent nawozów mineralnych), Envirotech (branża sanitarna) i Opal (budownictwo).

Najbardziej rozpoznawalną marką wg internautów jest KKS Lech Poznań, która zdobyła 27% wszystkich oddanych w Rankingu głosów.

W imieniu całego zespołu SAWYER serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim startującym w rankingu.

Czytaj dalej