Wycofanie spółki z giełdy a procedura squeeze out

Wycofanie spółki z giełdy a procedura squeeze out

Zgodnie z danymi publikowanymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2016 roku z rynku głównego wycofano akcje 19 spółek, a w 2017 roku 20, przy jednoczesnym zmniejszeniu się liczby debiutów nowych podmiotów. Oczekuje się, że rosnąca tendencja utrzyma się również w 2018. Przedmiotem delistingu nie były tylko małe spółki, ale także duże przedsiębiorstwa, takie jak Pekaes, Farmacol, Inpost, Integer. Obecnie trwają już działania zmierzające do wycofania spółek Synthos i Netia.

Przy wycofywaniu akcji z obrotu, jednym z elementów jest wykupienie przez podmiot posiadający kontrolę nad spółką akcji znajdujących się w rękach mniejszościowych akcjonariuszy. W praktyce odbywa się poprzez wezwanie do odkupu akcji lub przymusowy wykup akcji tzw. squeeze out.

 Squeeze out to procedura pozwalająca uzyskać pełną kontrolę nad spółką określona w art. 418 kodeksu spółek handlowych. W przypadku spółek publiczny proces squeeze outu opisany jest w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z art. 82 przymusowy wykup akcji mogą ogłosić tylko akcjonariusze, którzy posiadają łącznie co najmniej 90% liczby głosów w spółce. Prawo to przysługuje im w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu. Dodatkowo muszą oni zadeklarować chęć odkupienia naraz wszystkich pozostałych akcji oraz nie mogą się wycofać z raz już ogłoszonego wezwania. W efekcie, akcjonariusze mniejszościowi zmuszeni są sprzedać posiadane akcje.

Cena, po jakiej dokonywany jest przymusowy wykup akcji musi być taka sama dla wszystkich papierów wartościowych. Dodatkowo, w przypadku spółek notowanych na rynku regulowanym nie może być ona niższa niż średnia cena rynkowa z okresu 6 miesięcy poprzedzających wezwanie lub krótszego okresu, jeśli spółka była notowana krócej niż pół roku.

 Squeeze out nie jest konieczny, aby wycofać spółkę z rynku publicznego, bowiem decyzję o zniesieniu dematerializacji akcji podejmuje walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwałą podjętą większością 4/5 głosów. Najczęściej jednak dochodzi do przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy, ponieważ pozwala to na osiągnięcie pełnej kontroli nad spółką i zapobiega ewentualnym problemom i ich sprzeciwom.

 

Dagmara Pawełkiewicz
Konsultant
SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.